Polityka Prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie zgodnie z poniższym regulaminem:

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Anna Sokołowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Studio Makijażu Anna Sokołowska, adres siedziby: Piotrkowska 138/140, 90-062 Łódź, NIP: 7272647966, REGON: 365806170, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. 
 2. Cel i zakres zbierania danych
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do: 
   1. kontaktowania się z Usługobiorcą i przesyłania oferty przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt a i b RODO)
   2. promocji działalności Anny Sokołowskiej, ale wyłącznie w przypadku, gdy Usługobiorca wyraził na to zgodę – dotyczy wyłącznie wizerunku (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) 
   3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej www.annasokolowska.com oraz profilach w mediach społecznościowych, należących do Administratora (wyłącznie wizerunek) (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: 
   1. Imię i nazwisko, 
   2. Adres e-mail, 
   3. Numer telefonu, 
   4. Zdjęcia wizerunku
  3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej. 
 3. Prawo do wycofania zgody
  Usługobiorcy w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Dane Usługobiorcy są przechowywane przez Administratora przez okres maksymalnie 5 lat.
  2. Jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych (dotyczy wyłącznie wizerunku) w celu promowania działalności Anny Sokołowskiej, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w umowie lub aż do dnia, w którym zaprzestane zostanie używanie ich w tym celu (strona internetowa oraz konta w mediach społecznościowych, należące do Administratora). 
 5. Odbiorcy danych
  1. Jeśli Usługobiorca wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych (dotyczy tutaj wyłącznie zdjęcia swojego wizerunku) w celu promowania działalności Anny Sokołowskiej, dane te mogą zostać ujawnione podmiotom prowadzącym portale społecznościowe: Facebook, Instagram, Pinterest, Gmail, YouTube, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyrażając tę zgodę wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie danych tym podmiotom.
  2. Odbiorcą danych osobowych Usługobiorcy są też podmioty zewnętrzne, przetwarzające dane w imieniu Administratora (np. firma hostingowa).
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
   1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
  2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sokolowska.ana@gmail.com.
  3. Usługobiorca, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych, dotyczących własnej osoby, narusza przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pliki cookies
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 8. Postanowienia końcowe
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.